Médiaajánlat

Kérjük tekintse meg az alábbi képeken a megjelenéshez biztosított felületeket, majd olvassa el a szerződési feltételeket és végül rendelje meg azt a felületet, amely megfelel Önnek.

A jelentkezési lapot ide kattintva töltheti le:
MM médaajánlat, szerződési feltételek, jelentkezés

MM Általános szerződési feltételek

1. A kiadó a hirdetések megrendelését, illetve a megrendelések bármely nemű módosítását kizárólag írásban fogadja el.
2. A felek között hirdetési szerződés jön létre, ha a kiadó a megrendelést annak keltétől számított 5 munkanapon belül vissza nem
utasítja, illetőleg amikor a megrendelésről visszaigazolást küld. A megrendelésről a kiadó visszaigazolást csupán kifejezetten
a megrendelő írásos kérésére állít ki.
3. A hirdetési szerződésre a médiaajánlatban meghatározott árak az irányadók.
4. A megrendelőben fel nem tüntetett, de a hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségeket a kiadó a médiaajánlat
alapján a megrendelőre hárítja, és ezeket a számlájában érvényesíti.
5. A kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból
keletkező hátrányokat a megrendelőre hárítja.
6. Abban az esetben, ha a megrendelő hirdetését nyomdakészen (elektronikus formában) juttatja el a kiadóhoz, a hirdetés sajtóhibáiért
a kiadó nem vállal felelősséget.
7. A nyomdakész formában megküldött hirdetéshez a kiadó minden esetben proofot kér. Amennyiben a megrendelő nem küld
proofot, a színhibából eredő reklamációt a kiadó nem fogadja el.
8. A kiadó a hirdetéseket a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, lehetőség szerint figyelembe véve a megrendelő elhelyezési
kívánságait, azonban a kiadónak semmilyen kötelezettsége nincs erre vonatkozóan.
9. A hirdetések kinyomtatásánál a kiadó garantálja a nyomtatási technológia feltételeitől elvárható minőséget. Ha a kinyomtatott
hirdetés az előállítás technikai feltételeihez képest gyengébb minőségben vagy hibásan jelenik meg, a megrendelőnek igénye
lehet fizetési kedvezményre, de csak abban a mértékben, amelyben a hirdetéssel elérni kívánt cél csorbát szenvedett.
10. A megrendelések leadásának határideje után a megrendelés visszavonása nem lehetséges. Ha a hirdetési felületre a megrendelő
mégsem tart igényt, a szerződésben megállapított díj teljes összegét akkor is ki kell fizetnie.
11. A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Az elszámolás módját a felek közösen állapítják
meg.
12. A megjelent hirdetésekről a kiadó számlát állít ki 2 részletben. Megrendelő vállalja, hogy a megrendelés aláírását követően,
a kiadó által átadott 50%-os előlegszámla alapján, a számlán feltűntetett időpontig, a megrendelés első részletét kifizeti. Továbbá
megrendelő vállalja, hogy a magazin támpéldányával egyidejűleg kézhez kapott számla alapján, a számlán feltűntetett időpontig,
a második 50%-os részletet kifizeti.
13. A megjelent hirdetéssel, illetőleg a számlával kapcsolatos reklamációnak a számla kiállítását követő 8 munkanapon belül van
helye.
14. Késedelmes fizetés esetén a kiadó a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon az érvényes jegybanki alapkamat
6 százalékkal növelt összegével egyenlő késedelmi kamatot számít fel.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. A kiadó
és a megrendelő a közöttük létrejött jogvitát megkísérlik elsődlegesen egymás között, egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása
vagy eredménytelensége esetén a kiadó a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét jelöli ki.

 

[contact-form-7 id=”129″ title=”Mediaajanlat”]